Πολιτική Απορρήτου

1. Σκοπός

Με την παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία με την επωνυμία «ALVION PHARMACEUTICALS SINGLE MEMBER P.C»  και τον διακριτικό τίτλο «ALVION PHARMACEUTICALS P.C.», που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, στη Λεωφόρο Μαραθώνος αρ. 91, με ΑΦΜ 800531507, στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος https://alvionpharma.com/  (εφεξής χάριν συντομίας και ως «Εταιρεία» ή «ALVION»), αποσκοπεί, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας υπό την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, να παράσχει στους χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου της ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα κατά την περιήγηση και χρήση αυτού, στην οποία προβαίνει όταν είναι αναγκαίο με βάση τη μεταξύ τους σχέση – συνεργασία.

2. Βασικές Έννοιες

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR (εφεξής «ΓΚΠΔ»), την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ως ισχύουν, κ.λπ.), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ») ή άλλης ενδιαφερόμενης Εποπτικής Αρχής, πλέον της παρούσας Πολιτικής.

Για την καλύτερη κατανόηση της Πολιτικής, σας παραθέτουμε τους ορισμούς των εξής βασικών εννοιών:

«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»
«Επεξεργασία»
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»
«Εκτελών την Επεξεργασία»
«Αποδέκτης»
«Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» (ΥΠΔ), «DPO»

 

«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο χρήστης του ιστοτόπου, επισκέπτης, εγγεγραμμένος στο newsletter, υφιστάμενος συνεργάτης, υφιστάμενος πελάτης, και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο αλληλεπιδρά με τον ιστότοπό μας.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο (το «Υποκείμενο»), όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, κινητό), η ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail), κ.ά.

«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός,  ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε απευθείας από εσάς μέσω του ιστοτόπου, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: Η ALVION PHARMACEUTICALS P.C., στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος, καθορίζοντας τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ιστοτόπου αυτού.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας/ εταιρεία που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας/ εταιρεία, όπου επίσης κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

 «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» (ΥΠΔ), «DPO»: Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχει ο ορίσει η Εταιρεία και φέρει τη θέση και τα καθήκοντα με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση

Μέσω του ιστοτόπου μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση τα αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησής σας, διασφάλισης των εννόμων υποχρεώσεών μας ή με βάση τη δική σας ειδικότερη συγκατάθεση. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα κάτωθι δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

Δραστηριότητα Δεδομένα Σκοπός Νομική βάση
Είσοδος στον ιστότοπο διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, timezone, access provider, περιηγητής και έκδοση αυτού, λειτουργικό σύστημα και έκδοση αυτού Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς εσάς, ορθή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα συστήματος α) έννομη υποχρέωση

β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο ασφαλούς διάθεσης του ιστοτόπου στο ευρύ κοινό και παροχής υπηρεσιών προς αυτό

Φόρμα επικοινωνίας Ονοματεπώνυμο, email,  τηλέφωνο, μήνυμα, ημερομηνία- ώρα- version αποδοχής πολιτικής απορρήτου Δήλωση σκοπού επικοινωνίας, υποβολή ερωτήματος, αναφορά ζητήματος- παραπόνου, εκδήλωση ενδιαφέροντος για επικοινωνία και ενημέρωση- παροχή προσφοράς για συγκεκριμένη υπηρεσία α) η  μεταξύ μας συνεργασία, κατόπιν αιτήματός σας

β) το έννομο συμφέρον μας για άμεση εξυπηρέτηση, επίλυση τυχόν προβλημάτων, ενημέρωση ενδιαφερομένων

 

Cookies

(βλ. Πολιτική Cookies)

 

4. Δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Όσον αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως ενδεικτικά δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας,  δεν επεξεργαζόμαστε καταρχήν τέτοια δεδομένα μέσω του ιστοτόπου μας καθότι δεν είναι απαραίτητα για εμάς. Προς τούτο σας καλούμε όπως δεν συμπεριλάβετε τέτοια δεδομένα κατά τη συμπλήρωση πεδίων μηνυμάτων, τα οποία σε αντίθετη περίπτωση θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και ως αναπόσπαστο τμήμα τυχόν αιτήματός σας.

5. Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Ώστε, η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από ανήλικα πρόσωπα. Πάντως, επισημαίνουμε ότι, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών, άλλως αν παρέχεται ή εγκρίνεται από το νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου.

6. Αποδέκτες των δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης μέσω του ιστοτόπου μας τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από:

  • Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας το οποίο δεσμεύεται με συμβατικούς όρους, όρους εμπιστευτικότητας και τηρεί ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας,
  • Συνεργάτες της Εταιρείας μας, στους οποίους σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας (ως Εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχουμε διασφαλίσει την σύμφωνη με το ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβατικών όρων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32), όπως, ενδεικτικά συνεργάτες στο πλαίσιο διαχείρισης και υποστήριξης του ιστοτόπου, εταιρείες υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου, λογιστές, κλπ.
  • Δημόσιους φορείς και αρχές, αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο,

Δε διαβιβάζουμε καταρχήν τα δεδομένα σας σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε τυχόν διαβίβαση από εμάς ή Εκτελούντες μας θα είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ.

7. Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο απαιτείται από τη φύση και τον σκοπό της εκάστοτε επεξεργασίας ή για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, λαμβανομένων υπόψιν έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας μας, τυχόν συμβατικής μας σχέση αλλά και τυχόν νομικών αξιώσεων, ώστε αναλόγως να αιτιολογήσουν το χρόνο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά το προσυμβατικό στάδιο και δη σε περίπτωση συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της εταιρείας τα δεδομένα σας διατηρούνται έως 5 έτη. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουμε ως μέγιστο διάστημα διατήρησης τα είκοσι (20) έτη (γενική παραγραφή αξιώσεων). Μετά την πάροδο του ανά περίπτωση αναγκαίου χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα που δεν είναι πλέον αναγκαία, διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

8. Τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας

Κάθε επισκέπτης, πελάτης ή μη, ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρεί τον έλεγχο επί των δεδομένων του και δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού, και την κείμενη εθνική νομοθεσία, υπό τις ειδικότερες ανά περίπτωση προϋποθέσεις, και ειδικότερα:

–          Δικαίωμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών για την επεξεργασία των δεδομένων, πριν και κατά την επεξεργασία (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ)
–          Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ)
–          Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
–          Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη») (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
–          Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
–          Δικαίωμα φορητότητας (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
–          Δικαίωμα εναντίωσης (άρ. 21 ΓΚΠΔ) και εναντίωσης σε τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρ. 22 ΓΚΠΔ).
–          Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ)
–          Δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (άρ. 77 ΓΚΠΔ).

 

9. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ως προς τα δεδομένα σας με αποστολή έγγραφου αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@alvionpharma.com ή ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρείας μας, υπόψη DPO.

Η Εταιρεία αφού λάβει το γραπτό αίτημά σας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς ικανοποίηση αυτού εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του ή, σε περίπτωση πολυπλοκότητας, στην  ενημέρωσή σας ως προς την πορεία του αιτήματος.

10. Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η Alvion μεριμνά μεταξύ άλλων για τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ. Διαθέτει προς τούτο σχετικές Πολιτικές και τηρεί εν γένει τις αρχές της επεξεργασίας (άρ. 5 ΓΚΠΔ), προς εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας.

Ειδικότερα, ως προς τα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας μέσω του ιστοτόπου μας καθώς και κατά την επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας μας, ενδεικτικά υφίσταται κρυπτογράφηση του καναλιού επικοινωνίας του χρήστη με τον ιστότοπο ( Για την ασφάλεια των δεδομένων σας διασφαλίζουμε αντίστοιχο επίπεδο προστασίας και τήρηση δεσμεύσεων και από τους συνεργάτες μας έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 26 ή 28 ΓΚΠΔ.

11. Τροποποιήσεις της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και κάθε φορά στον ιστότοπο θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοσή της. Για το λόγο αυτό οι χρήστες καλούνται όπως ανατρέχουν τακτικά στην παρούσα Πολιτική.

12. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας «ALVION PHARMACEUTICALS SINGLE MEMBER P.C»

Λεωφ. Μαραθώνος 91, Παλλήνη

Τηλέφωνο: +30 210 710 1660

Email: info@alvionpharma.com

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Email: contact@dpa.gr

Website: www.dpa.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων [DPO] dpo@alvionpharma.com

 

 Τελευταία ενημέρωση: [24/01/23]